သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်

သစ္စာအနက် (၁၆)ချက်

ဒုက္ခသစ္စာအနက် ၁-ပီဠနဋ္ဌော
ဒုက္ခသစ္စာအနက် ၂-သင်္ခတဋ္ဌော
ဒုက္ခသစ္စာအနက် ၃-သန္တာပဋ္ဌော
ဒုက္ခသစ္စာအနက် ၄-ဝိပရိဏာမဋ္ဌော
သမုဒယသစ္စာအနက် ၁-အာယူဟနဋ္ဌော
သမုဒယသစ္စာအနက် ၂-နိဒါနဋ္ဌော
သမုဒယသစ္စာအနက် ၃-သံယောဂဋ္ဌော(သညောဂဋ္ဌော)
သမုဒယသစ္စာအနက် ၄-ပလိဗောဓဋ္ဌော
နိရောဓသစ္စာအနက် ၁-နိဿရဏဋ္ဌော
နိရောဓသစ္စာအနက် ၂-ဝိဝေကဋ္ဌော
နိရောဓသစ္စာအနက် ၃-အသင်္ခတဋ္ဌော
နိရောဓသစ္စာအနက် ၄-အမတဋ္ဌော
မဂ္ဂသစ္စာအနက် ၁-နိယျာနဋ္ဌော
မဂ္ဂသစ္စာအနက် ၂-ဟေတုဋ္ဌော
မဂ္ဂသစ္စာအနက် ၃-ဒဿနဋ္ဌော
မဂ္ဂသစ္စာအနက် ၄-အာဓိပတေယျဋ္ဌော အမှတ်(၁)
မဂ္ဂသစ္စာအနက် ၄-အာဓိပတေယျဋ္ဌော အမှတ်(၂)

သစ္စာအနက်(၁၆)ချက် အသံတော်တရား နာကြားရန်

သစ္စဉာဏ် (၁)
သစ္စဉာဏ် (၂)
သစ္စဉာဏ် (၃)
သစ္စဉာဏ် (၄)
ကိစ္စဉာဏ် အမှတ်(၁)
ကိစ္စဉာဏ် အမှတ်(၂)
ကိစ္စဉာဏ် အမှတ်(၃)
ကိစ္စဉာဏ် အမှတ်(၄)

ကတဉာဏ်

ကတဉာဏ် Book293