ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အမေးအဖြေ(မုံလယ်)

🌺 မုံလယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး​၏
🙏🙏 ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် စက်ဝိုင်း အမေး အဖြေ တရားတော်။

#မူလနှစ်ဖြာ = အဝိဇ္ဇာ။ တဏှာ။

#သစ္စာ နှစ်ခု =
သမုဒယသစ္စာ ။ဒုက္ခသစ္စာ ။
သမုဒယသစ္စာ ။ဒုက္ခသစ္စာ ။

#လေးခုအလွှာ =
အတိတ်အကြောင်းတစ်လွှာ။
ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတစ်လွှာ။
ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်း တစ်လွှာ။
အနာဂတ် အကျိုးတစ်လွှာ။

#အင်္ဂါ တစ်ဆယ့်နှစ်ပါး = အဝိဇ္ဇာ။ သင်္ခါရ။ ဝိညာဏ်။ နာမ်ရုပ်။ သဠာယတန။ ဖဿ။ ဝေဒနာ။ တဏှာ။ ဥပါဒါန်။ ကမ္မဘဝ။ ဇာတိ။ ဇရာမရဏ။

#တရားကိုယ်များနှင့် = အဝိဇ္ဇာအစ ဇရာမရဏ အဆုံး။

#သုံးပါးအစပ် =
သင်္ခါရနှင့်ဝိညာဏ် ကြားမှာ တစ်စပ်။
ဝေဒနာ နှင့် တဏှာ ကြားမှာ တစ်စပ်။
ကမ္မဘဝ နှင့်ဇာတိ ကြားမှာ တစ်စပ်။

#နှစ်ရပ်မူလ = တဏှာ နှင့် အဝိဇ္ဇာ။

#ဝဋ်သုံးဝ = ကိလေသဝဋ်။ ကမ္မဝဋ်။ ဝိပါကဝဋ်။

#ကာလ သုံးဖြာ =
လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကာလ။
ယခုဖြစ်ဆဲ ပစ္စုပ္ပန် ကာလ။
နောင်ဖြစ်လတ္တံ အနာဂတ်ကာလ ။

#ခြင်းရာ နှစ်ဆယ် =
အတိတ်အကြောင်း ခြင်းရာငါးပါး ။
ပစ္စုပ္ပန်အကျိုး ခြင်းရာ ငါးပါး။
ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်း ခြင်းရာငါးပါး။
အနာဂတ်အကျိုး ခြင်းရာငါးပါး။

[စက်ဝိုင်းတွင် (၁)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

(၁) အတိတ်အကြောင်း အခြင်းအရာ ငါးပါးကို ဖော်ပြပါ။
အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ တဏှာ ဥပါဒါန် ဘဝ ပါဘုရား။
(၂)အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ တဏှာ ဥပါဒါန် ဘဝ ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ပါဘုရား။
(၃)ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ကို ပိုင်းခြားပြီးတော့ ထောက်ပြပါ။
အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ဥပါဒါန်က ကိလေသဝဋ် ပါဘုရား။ သင်္ခါရ နှင့် ဘဝက ကမ္မဝဋ် ပါဘုရား။
(၄)ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ်ကို အခြင်းအရာအနေနှင့် ဘယ်အခြင်း အရာထဲ သွင်းမှာလဲ။
အတိတ်အကြောင်း အခြင်းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅)အတိတ်အကြောင်း အခြင်းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ တဏှာ ဥပါဒါန် ဘဝ ပါဘုရား။
(၆) အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ တဏှာ ဥပါဒါန် ဘဝ သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
သမုဒယသစ်စာ ပါဘုရား။
(၇) အကွက် အနေနှင့် ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၁)အကွက် မှာပါဘုရား။

[စက်ဝိုင်းတွင် (၃)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

(၁) ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်း အခြင်းအရာ ငါးပါးကို ဖော်ပြပါ။
တဏှာ ဥပါဒါန် ဘဝ အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ ပါဘုရား။
(၂) တဏှာ ဥပါဒါန် ဘဝ အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်း မှာလဲ။
ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ပါဘုရား။
(၃) ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ကို ပိုင်းခြားပြီးတော့ ထောက်ပြပါ။
တဏှာ ဥပါဒါန် အဝိဇ္ဇာက ကိလေသဝဋ် ပါဘုရား။
ဘဝ နှင့် သင်္ခါရက ကမ္မဝဋ် ပါဘုရား။
(၄)ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ်ကို အခြင်းအရာ နေနှင့် ဘယ်အခြင်းအရာ ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်း အခြင်းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်း အခြင်းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
တဏှာ ဥပါဒါန် ဘဝ အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ ပါဘုရား။
(၆) တဏှာ ဥပါဒါန် ဘဝ အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
သမုဒယသစ်စာ ပါဘုရား။
(၇) အကွက် အနေနှင့် ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၃)အကွက် မှာပါဘုရား။

[စက်ဝိုင်းတွင်(၁)နှင့် (၃)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

*(၃)အကွက်က သမုဒယသစ္စာ၊ (၁)အကွက်က သမုဒယသစ္စာ၊ အခေါ် မတူဘူးလား။
တူပါတယ် ဘုရား။
*အခေါ်တူငြားသော်လည်း အတိတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပန် မခြားနားဘူးလား။
ခြားနားပါတယ်ဘုရား။
*အတိတ် ဆိုတော့ လွန်ခဲ့ပြီးပြီ အသုံးချလို့ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အတိတ်က သမုဒယသစ္စာ ဘယ်သူဦးစီးလဲ။
အဝိဇ္ဇာဦးစီးပါတယ်ဘုရား။
*ပစ္စုပ္ပန်သမုဒယသစ္စာ ဘယ်သူဦးစီးလဲ။
တဏှာ ဦးစီးပါတယ်ဘုရား။
*ပိုင်းခြားသိဖို့ မလိုဘူးလား။
လိုပါတယ်ဘုရား။

[စက်ဝိုင်းတွင် (၂)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

(၁) ပစ္စုပ္ပန် အကျိုး အခြင်းအရာ ငါးပါးကို ဖော်ပြပါ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ်ဝဋ် ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ဝိပါကဝဋျ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ် ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၄)ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ အခြင်းအရာ အနေ နှင့် ဘယ်အခြင်းအရာထဲ သွင်းမှာလဲ။
ပစ္စုပ္ပန် အကျိုး အခြင်းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) ပစ္စုပ္ပန် အကျိုး အခြင်းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာခေါ်တာလဲ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ခန္ဓာဖွဲ့တော့ ခန္ဓာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ်ဘုရား။
(၇)ခန္ဓာငါးပါး သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
ဒုက္ခသစ္စာ ပါဘုရား။
(၈) အကွက် အနေနှင့် ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၂)အကွက် မှာပါဘုရား။

[စက်ဝိုင်းတွင် (၄)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

(၁) အနာဂတ် အကျိုး အခြင်းအရာ ငါးပါးကို ဖော်ပြပါ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၂) ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ဝိပါကဝဋျ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ် ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၄) ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ အခြင်းအရာ အနေ နှင့် ဘယ်အခြင်းအရာထဲ သွင်းမှာလဲ။
အနာဂတ် အကျိုး အခြင်းအရာ ငါးပါး ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ် အကျိုး အခြင်းအရာ ငါးပါး ဆိုတာ ဘာ ဘာခေါ်တာလဲ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၆) ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ခန္ဓာဖွဲ့တော့ ခန္ဓာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ်ဘုရား။
(၇)ခန္ဓာငါးပါး သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
ဒုက္ခသစ္စာ ပါဘုရား။

(၈)ဒုက္ခသစ္စာ ဆိုတာ ဘယ်သဘောကို ခေါ်တာလဲ။
>>ရူပက္ခန္ဓာ-ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော သဘောအစု ဖြစ်ပျက် မှု။
>>ဝေဒနာက္ခန္ဓာ-ခံစားတတ်သော သဘောအစု ဖြစ်ပျက် မှု။
>>သညာက္ခန္ဓာ-မှတ်သားတတ်သော သဘောအစု ဖြစ်ပျက် မှု။
>>သင်္ခါရက္ခန္ဓာ-စေ့ဆော်ပြုပြင်တတ်သော သဘောအစု ဖြစ်ပျက် မှု။
>>ဝိညာဏက္ခန္ဓာ-သိတတ်သော သဘောအစု ဖြစ်ပျက် မှု – ပါဘုရား။
(၉) ခန္ဓာငါးပါး ဖြစ်ပျက် မရလား။
ရပါတယ်ဘုရား။
(၁၀) ဖြစ်ပျက် ဘာသစ္စာလဲ။
ဒုက္ခသစ္စာ ပါဘုရား။

(၁၁) အကွက် အနေနှင့် ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၄) အကွက် မှာပါဘုရား။

[စက်ဝိုင်းတွင်(၂)နှင့် (၄)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

*(၄) အကွက်က ဒုက္ခသစ္စာ ၊(၂) အကွက်ကဒုက္ခသစ္စာ၊ အခေါ် မတူဘူး လား။
တူပါတယ် ဘုရား။
*အခေါ်တူငြားသော်လည်း ပစ္စုပ္ပန် နဲ့ အနာဂတ် မခြားနားဘူးလား။
ခြားနားပါတယ်ဘုရား။
*အနာဂတ်ရောက်ပြီလား။
မရောက်သေးပါဘူးဘုရား။
မရောက်သေးရင် အသုံးချလို့ရပါ့မလား။
မရပါဘုရား။
*အခု ရောက်ဆဲ ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
ပစ္စုပ္ပန် (၂)အကွက် မှာပါ ဘုရား။

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အားဖြင့် အကွက် ဘယ်နှစ်ကွက်ရှိ။
(၄)ကွက်ရှိပါတယ်ဘုရား။
တစ်ကွက်လျှင် ဘယ်နှစ်ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။

ငါးလေးလီ-
နှစ် ဆယ်။
ဤရှစ်သွယ်ကို—–။
အလွယ်ကျက် မှတ် သိစေအပ်သည် သံသရာ မှ လွတ်ကြောင်းတည်း။

(မူလနှစ်ဖြာ… အခြင်းအရာ ငါးပါး)

[စက်ဝိုင်းတွင် (၁)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

(၁) လွန်လေပြီးသော အတိတ်ကာလ ကို ဖော်ပြပါ။
အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ ပါဘုရား။
(၂) အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ပါဘုရား။
(၃) ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ကို ပိုင်းခြားပြီးတော့ ထောက်ပြပါ။
အဝိဇ္ဇာ က ကိလေသဝဋ် ပါဘုရား။ သင်္ခါရ က ကမ္မဝဋ် ပါဘုရား။
(၄) ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ်ကို ကာလအနေနှင့် ဘယ်ကာလထဲ သွင်းမှာလဲ
လွန်လေပြီးသော အတိတ် ကာလ ပါဘုရား။
(၅) လွန်လေပြီးသော အတိတ် ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ ပါဘုရား။
(၆) အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ အလွှာ အနေနှင့် ဘယ်အလွှာ ထဲ သွင်းမှာလဲ။
အတိတ် အကြောင်းတစ်လွှာ ပါဘုရား။
(၇) အတိတ် အကြောင်းတစ်လွှာ ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ ပါဘုရား။
(၈) အဝိဇ္ဇာ သင်္ခါရ သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
သမုဒယသစ်စာ ပါဘုရား။
(၉) အကွက် အနေနှင့် ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၁)အကွက် မှာပါဘုရား။

[စက်ဝိုင်းတွင် (၂)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

(၁)ယခုဖြစ်ဆဲ ပစ္စုပ္ပန် ကာလ ကို ဖော်ပြပါ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ တဏှာ ဥပါဒါန် ကမ္မဘဝ ပါဘုရား။
(၂)ယခုဖြစ်ဆဲကိုဖော်ပြပါ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၃) ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ် ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ဝိပါကဝဋ် ပါဘုရား။
(၄) ဝိပါကဝဋ်ဆိုတာ ဘာဘာခေါ်တာလဲ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၅) ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ကာလ အနေနှင့် ဘယ်ကာလ ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ယခုဖြစ်ဆဲ ပစ္စုပ္ပန် အကျိုး ကာလ ပါဘုရား။
(၆) ယခုဖြစ်ဆဲ ပစ္စုပ္ပန် အကျိုး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၇) ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ အလွှာ အနေနှင့် ဘယ်အလွှာ ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ပစ္စုပ္ပန် အကျိုးတစ်လွှာ ပါဘုရား။
(၈) ပစ္စုပ္ပန် အကျိုး တစ်လွှာ ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ပါဘုရား။
(၉)ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ခန္ဓာဖွဲ့တော့
ခန်ဓာ ငါးပါး မရလား။
ရပါတယ်ဘုရား။
(၁၀) ခန္ဓာငါးပါး သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
ဒုက္ခသစ္စာ ပါဘုရား။
(၁၁) အကွက် အနေနှင့် ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၂)အကွက် မှာပါဘုရား။

[စက်ဝိုင်းတွင် (၃)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

(၁)ပစ္စုပ္ပန်ကာလ ကို ဆက်ပြီး ဖော်ပြပါ။
တဏှာ ဥပါဒါန် ကမ္မဘဝ ပါဘုရား။
(၂)တဏှာ ဥပါဒါန် ကမ္မဘဝ ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ပါဘုရား။
(၃)ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ကို ပိုင်းခြားပြီးတော့ ထောက်ပြပါ။
တဏှာ ဥပါဒါန် က ကိလေသဝဋ် ပါဘုရား။ ကမ္မဘဝက ကမ္မဝဋ် ပါဘုရား။
(၄)ကိလေသဝဋ် နှင့် ကမ္မဝဋ် ကို ကာလ အနေနှင့် ဘယ်ကာလ ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်း ကာလ ပါဘုရား။
(၅) ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်း ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
တဏှာ ဥပါဒါန် ကမ္မဘဝ ပါဘုရား။
(၆)တဏှာ ဥပါဒါန် ကမ္မဘဝ အလွှာ အနေနှင့် ဘယ်အလွှာ ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်းတစ်လွှာ ပါဘုရား။
(၇) ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်းတစ်လွှာ ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
တဏှာ ဥပါဒါန် ကမ္မဘဝ ပါဘုရား။
(၈)တဏှာ ဥပါဒါန် ကမ္မဘဝ သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
သမုဒယသစ်စာ ပါဘုရား။
(၉) အကွက် အနေနှင့် ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၃)အကွက် မှာပါဘုရား။

[စက်ဝိုင်းတွင် (၄)-အကွက်ကို ကြည့်၍ ဖြေပါ]

(၁)နောင်ဖြစ်လတ္တံ အနာဂတ် ကာလ ကို ဖော်ပြပါ။
ဇာတိ ဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၂) ဇာတိ ဇရာမရဏ ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ဝိပါကဝဋျ ပါဘုရား။
(၃)ဝိပါကဝဋ်ဆိုတာ ဘာဘာခေါ်တာလဲ။
ဇာတိ ဇရာမရဏ ပါဘုရား။
(၄)ဇာတိ ဇရာ မရဏ ကာလ အနေနှင့် ဘယ်ကာလ ထဲ သွင်းမှာလဲ။
အနာဂတ် အကျိုး ကာလ ပါဘုရား။
(၅) အနာဂတ် အကျိုး ကာလ ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
(၆)ဇာတိဇရာမရဏ အလွှာ အနေနှင့် ဘယ်အလွှာ ထဲ သွင်းမှာလဲ။
အနာဂတ် အကျိုးတစ်လွှာ ပါဘုရား။
(၇) အနာဂတ် အကျိုး တစ်လွှာ ဆိုတာ ဘာဘာ ခေါ်တာလဲ။
ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
(၈)ဇာတိဇရာမရဏ ခန္ဓာဖွဲ့တော့ ခန္ဓာငါးပါး မရလား။
ရပါတယ်ဘုရား။
(၉) ခန္ဓာငါးပါး သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
ဒုက္ခသစ္စာ ပါဘုရား။
(၁၀) အကွက် အနေနှင့် ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၄)အကွက် မှာပါဘုရား။

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အားဖြင့် အကွက် ဘယ်နှစ်ကွက်ရှိ။
(၄)ကွက်ရှိပါတယ်ဘုရား။
တစ်ကွက်လျှင် ဘယ်နှစ်ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးလေးလီ-
နှစ် ဆယ်။
ဤရှစ်သွယ်ကို—–။
အလွယ်ကျက် မှတ် သိစေအပ်သည် သံသရာ မှ လွတ်ကြောင်းတည်း။

(မူလနှစ်ဖြာ… အခြင်းအရာ ငါးပါး)

“ကိလေသဝဋ် ကမ္မဝဋ် ဝိပါကဝဋ်” ။
ကိလေသဝဋ် ဘယ်နှစ်ပါးလဲ။
(၃)ပါး ပါဘုရား။
ကမ္မဝဋ် ဘယ်နှစ်ပါးလဲ။
(၂)ပါးပါဘုရား။
ဝိပါကဝဋ် ဘယ်နှစ်ပါးလဲ။
(၈)ပါး ပါဘုရား။

#“ကိလေသဝဋ် (၃)ပါး” ကိုဖော်ပြပါ။
“အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ဥပါဒါန်”ပါဘုရား။

သစ္စာလေးပါးကို မသိတာ—?
အဝိဇ်ဇာ ပါဘုရား။
ခန်ဓာ ငါးပါးကို မသိတာ—?
အဝိဇ်ဇာ ပါဘုရား။
အာယတန(၁၂)ပါးကိုမသိတာ—?
အဝိဇ်ဇာ ပါဘုရား။
ဓါတ်(၁၈)ပါးကိုမသိတာ—?
အဝိဇ်ဇာ ပါဘုရား။
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် ကို မသိတာ—?
အဝိဇ်ဇာ ပါဘုရား။
“သိသင့် သိ ထိုက်တဲ့ တရား ”ကို မသိလို့ “အဝိဇ္ဇာ”လို့ မခေါ်လား။
ခေါ်ပါတယ်ဘုရား။
သိ ရင် “ဝိဇ္ဇာ” ပေါ့။

ဤခန္ဓာ အာယတန ဓါတ် သစ္စာ တရားအပေါ်မှာ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါလို့
နှလုံးသွင်းမှားတာကော—?
အဝိဇ်ဇာ ပါဘုရား။
နှလုံးသွင်းမှားတာ “အဝိဇ္ဇာ” နော်။

ဤခန္ဓာ အာယတန ဓါတ် သစ္စာတရားကြီးက ဖြစ်ပြီးတော့ မပျက်လား—-?
ပျက်ပါတယ်ဘုရား။
ဘာသစျစာလဲ။
ဒုက္ခသစ္စာ ပါဘုရား။
ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီး မထင်ရှားဘူးလား။
ထင်ရှားပါတယ်ဘုရား။

ဤဒုက္ခသစ္စာ တရားပေါ်မှာ လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာ ဗြဟ္မာချမ်းသာလို့ နှလုံးသွင်းမှားတာကော —-?
“အဝိဇ်ဇာ” ပါဘုရား။

နှလုံးသွင်းမှားတော့ လိုချင်တာ ဘယ်သူလဲ။
“တဏှာ” ပါဘုရား ။

မရရင် မနေဘူးလို့ စွဲလမ်းတာ—?။
“ဥပါဒါန် ”ပါဘုရား။

အဝိဇ္ဇာ တဏှာ ဥပါဒါန် ၊ဤ(၃)ခု ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ကိလေသဝဋ် ပါဘုရား။
သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
သမုဒယသစ္စာ ပါဘုရား ။

#ကမ္မဝဋ် (၂)ပါးကို ဖော်ပြပါ။
သင်္ခါရ နှင့် ကမ္မဘဝပါ ဘုရား။

ပါးစပ်က ပြောတော့ ဘယ်သင်္ခါရ တပ်မလဲ။
ဝစီသင်္ခါရ ပါဘုရား။
ခြေနဲ့ လက်နဲ့ ပြုတော့ ဘယ်သင်္ခါရ။
ကာယသင်္ခါရ ပါဘုရား။
စိတ်က ကြံစည်တော့ ဘယ်သင်္ခါရ။
စိတ္တသင်္ခါရ ပါဘုရား။

ပါးစပ်က ပြောတော့ ဘယ်ကံလဲ။
ဝစီကံ ပါဘုရား။
ခြေနဲ့ လက်နဲ့ ပြုတော့ ဘယ်ကံလဲ။
ကာယကံ ပါဘုရား။
စိတ်က ကြံစည်တော့ ဘယ်ကံလဲ။
မနောကံ ပါဘုရား။

ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ ဤ(၃)ပါး ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ကမ်မဝဋျ ပါဘုရား။

ကိလေသဝဋ် နဲ့ ကမ္မဝဋ် ကို သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
သမုဒယသစ္စာ ပါဘုရား ။
အကွက် အနေနဲ့ ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၁)အကွက် မှာပါဘုရား။

ဝိပါကဝဋ် (၈)ပါးကို ဖော်ပြပါ။
ဝိညာဏ် နာမ်ရုပ် သဠာယတန ဖဿ ဝေဒနာ ဇာတိ ဇရာ မရဏ ပါဘုရား။
ဝဋ်အနေနဲ့ ဘယ်ဝဋ်ထဲ သွင်းမှာလဲ။
ဝိပါကဝဋျ ပါဘုရား။
သစ္စာဖွဲ့တော့ ဘာသစ္စာလဲ။
ဒုက္ခသစ္စာ ပါဘုရား။
အကွက် အနေနဲ့ ဘယ်အကွက် မှာလဲ။
(၄)အကွက် မှာပါဘုရား။

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အားဖြင့် အကွက် ဘယ်နှစ်ကွက်ရှိ။
(၄)ကွက်ရှိပါတယ်ဘုရား။
တစ်ကွက်လျှင် ဘယ်နှစ်ပါး။
၅-ပါးပါဘုရား။
ငါးလေးလီ-
နှစ် ဆယ်။
ဤရှစ်သွယ်ကို—–။
အလွယ်ကျက် မှတ် သိစေအပ်သည် သံသရာ မှ လွတ်ကြောင်းတည်း။

သာဓု သာဓု သာဓု။