ပဉှာဝါရ မြန်မာပြန်သင်တန်း

ပဉှာဝါရ pdf + ဇယားဖိုင်

Folder Link
Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1dT4gzqVtMtOJgvbkDz29d3uReN2BVQSa?usp=sharing

Or

Pcloud Link
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZMemMXZFq2fvTriGdVMg7GqeTog90CXYrc7

Or

MediaFire Link
https://www.mediafire.com/folder/o4sjkfi6jyh5s/ပဉှာဝါရ

*********

(သို့မဟုတ်)

Zip fileဖြင့်ဒေါင်းချင်ပါက

Zip file Link

Google Drive
https://drive.google.com/file/d/1H2w0pBc_LnkwSW7YQe0ti2t6ryfc0RtL/view?usp=sharing

(Or)

Pcloud Link
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZKzBTXZWGPepdBGaNf3wi68x7xxW87PYVhV

(Or)

MediaFire Link
https://www.mediafire.com/file/mqrbe7ajd6r9kkh/%25E1%2580%2595%25E1%2580%2589%25E1%2580%25BE%25E1%2580%25AC%25E1%2580%259D%25E1%2580%25AB%25E1%2580%259B2.zip/file

 

ဇယားဖိုင်များကို Online မှရယူထားပါသည်။ မူရင်း ပိုင်ရှင်အား Credit ပေးပါ၏။ Mg Saw (ဆရာစော – ပြင်ဦးလွင်) ရေးဆွဲထားသော ဇယားဟုထင်ပါသည်။